img2.jpg (6837 bytes)

top Pt. Ambrish Rajendrabhai Trivedi
6151 Hanover Road | na tasya kule aandho bhavati | na tasya kule andho bhavathi | Ashtoi brahmanan grahaitwa vidyasiddhirbhavathi vishwarupam grininam jatavedasam hiryanyamayam purusham jyotirupam Tapantam sahastrarashmisha shatadhavarnamanaha puraha prajanamudayatyesh suryaha| Om Namo bhagavathe aadityaya |

Another One

Chakshurno devaha savitha chakshurna uta parvataha | Chakshudhorta dadhatoo na ha | Chakshurno dehi chakshuhe | Chakshurvikhye tanuchyaha | sancheda m vicha paschyema |

Top


  Designed and Maintained By KarmaKandi.com

Asyashvashushi Vidyayaha Aahirbhurnya rishi: | Gayatri chandaha | suryadevatha | Chaakshuroganivr utraye viniyogaha: | Om chaakshuha chaakshuha chaakshuha tejastithrobhava | ma pahi pahi | twaritam chaakshurogaan shamay shamay | mamajatarup tejo darshaya darshaya | yatahhamandhosnasya m tatha kalpya kalpya | kalyan kuru kuru | yaani mumu purvajanmoprjitani chaakshuhh pratirrodhak Dushkrutani sarvani nirmulya nirmulya | Om Namaschakshustijoda tre divyaya bhaskaraya | Om Namaha kalyanakaray amrityaya | Om Namaha Suryaya | Om Namo bhagavate suryaya akshitejase namaha | Khechraya namaha | mahate namaha | rajase namaha | tamase namaha | Asato ma sadagamay | tamaso ma jyotirgamay | mrityorma amrita gamay | ushno bhagwanchuchirupa | hanso bhagwan shrutipratirupaha ya imam chaakshumati vidyam brahmano nityamadhiyate na tasya akshirogo bhavathi | na tasya kule aandho bhavati | na tasya kule andho bhavathi | Ashtoi brahmanan grahaitwa vidyasiddhirbhavathi vishwarupam grininam jatavedasam hiryanyamayam purusham jyotirupam Tapantam sahastrarashmisha shatadhavarnamanaha puraha prajanamudayatyesh suryaha| Om Namo bhagavathe aadityaya |

Another One

Chakshurno devaha savitha chakshurna uta parvataha | Chakshudhorta dadhatoo na ha | Chakshurno dehi chakshuhe | Chakshurvikhye tanuchyaha | sancheda m vicha paschyema |

Top


  Designed and Maintained By KarmaKandi.com